Одлука за избор на кандидати по објавен јавен оглас

Врз основа на член 39 став 1 алинеја 13 од Статутот на Општина Струмица (Службен гласник на Општина Струмица бр.5/2006), а во врска со објавениот јавен оглас за прием на неопределено време во општинската администрација на општина Струмица на овластени службени лица од областа на безбедноста во ТППЕ-Струмица (бр.04-9622/3 од 14.11.2023 година), oбјавен на ден 24.11.2023 година, во дневните весници „Слободен печат“ и „Коха“ како и на интернет страницата на општина Струмица, Градоначалникот на општина Струмица, донесе:

Одлука за избор на кандидати по објавен јавен оглас: линк