Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГП3.3, ГП3.4 и ГП3.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина СтрумицаЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГП3.3, ГП3.4 и ГП3.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина СтрумицаЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГП3.3, ГП3.4 и ГП3.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица, со површина од 5738м2, кој граничи… – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со класа на намена Г4-стоваришта, на КП бр.722 КО Попчево вон гр.- Општина СтрумицаЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со класа на намена Г4-стоваришта, на КП бр.722 КО Попчево вон гр.-Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со класа на намена Г4-стоваришта, на КП бр.722 КО Попчево вон гр.-Општина Струмица, со површина од 9611,36м2, кој граничи… – ЛИНК