Одлука за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на конечен предлог план на детален урбанистички план за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5) во Струмица

Во прилог линк од документот Соопштение за Јавен повик ЛИНК

Во прилог линк од документот Решение ЛИНК

Во прилог линк од документот Одлука ЛИНК