Одлука, решение и соопштение за организирање на јавни анкети и презентации

Одлука, решение и соопштение за организирање на јавни анкети и презентации

Одлука за организирање на повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12, Општина Струмица… – ЛИНК

Одлука за организирање на јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување  на ДУП за дел од урбан блок 26, УЕ9, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување  на ДУП за дел од урбан блок 26, УЕ9, Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување  на ДУП за дел од урбан блок 26, УЕ9, Општина Струмица… – ЛИНК