Одлуки за организирање на јавни анкети, Јавна презентација, решение за комисија, известување

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабиља, Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабиља, Општина Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабиља, Општина Струмица, со површина од 121,98ха – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 14, УЕ2, КО Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 14, УЕ2, КО Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 14, УЕ2, КО Струмица, со површина од 0,75ха. кој граничи… – ЛИНК