Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оценки

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови:
1. Одлука за дел од Блок 23 и дел од Блок 24 УЕ 9 – линк
1.1 Формулар за СЕА, дел од Блок 23 и дел од Блок 24 УЕ 9– линк
2. Одлука за ЛУПД за старечки дом КО Куклиш – линк
2.1 Формулар за СЕА, Старечки дом – линк
3. Одлука, ЛУПД на КП бр. 2907 во КО Вељуса – линк
3.1 Формулар за СЕА, ЛУПД на КП бр. 2907 во КО Вељуса – линк
4. Одлука, дел од Блок 42, УЕ 5 – линк
4.1 Формулар за СЕА, дел од Блок 42, УЕ 5 – линк