Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови:
1. Одлука за неспроведување за УП за село Муртино – линк
1.1 Формулар за СЕА, за УП за село Муртино – линк
2. Одлука за неспроведување за УП за село Баница – линк
2.1 Формулар за СЕА, за УП за село Баница – линк
3. Одлука за неспроведување за УП за село Вељуса – линк
3.1 Формулар за СЕА, за УП за село Вељуса – линк
4. Одлука за неспроведување за УП за село Просениково – линк
4.1 Формулар за СЕА, за УП за село Просениково – линк