Од денеска започна запишувањето на ученици во прво одделение

Од денеска започна запишувањето на ученици во прво одделение

Одделението за образование при општина Струмица, согласно Законот за основно образование ги известува  родителите дека во месец мај ќе се врши упис на ученици во прво одделение за учебната 2022/2023 година во сите општински основни училишта. Во прво одделение на основното училиште родителот, односно старателот е должен да го запише детето кое до крајот на календарската 2022 година ќе наполни шест години. Родителот може да го запише детето во прво одделение, доколку наполни шест години до 31 јануари 2023 година, но по претходно добиено мислење од педагогот или психологот во училиштето. При запишувањето на детето во прво одделение родителот, односно старателот, е должен да достави потврди за примените задолжителни вакцини за детето, офталмолошки и стоматолошки преглед, издадени од надлежна здравствена установа. Запишувањето на детето, на барање на родителот, односно старателот, здравствената установа може да го одложи за една година ако се утврди дека детето не е подготвено да оди на училиште. Родителот, односно старателот има право да го запише детето во основното училиште во реонот во кој живее или каде што постојано престојува. Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон. Родителот, односно старателот може да го запише детето во друго основно училиште во истиот или друг реон ако за тоа има согласност од училиштето во кое се запишува и од училиштето од реонот во кој живее или каде што постојано престојува. Основното училиште може да запише ученици од друг реон или од друга општина само доколку има слободни места за запишување или доколку ученикот од другиот реон или општина нема можност за следење на наставата на својот мајчин јазик во својот реон односно општина.