Урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП4537, КО Куклиш

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк