Од 6 до 16 ноември 2023 година ќе се одржат Собири на граѓаните во урбаните и месните заедници

Од 6 до 16 ноември 2023 година ќе се одржат Собири на граѓаните во урбаните и месните заедници

Се известуваат сите граѓани на општина Струмица дека во периодот од 6 до 16 ноември 2023 година, на иницијатива на Градоначалникот, согласно законските и статутарните овластувања, ќе се одржат собири на граѓани во урбаните, односно месните заедници.

 

-За I, III, IV и V урбана заедница собирот ќе се одржи на 06.11.20230 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 18 часот;

-За II, VI, VII и VIII урбана заедница собирот ќе се одржи на 06.11.2023 година   во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 19  часот;

 • Во с. Вељуса собирот ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во училиштето, со почеток во 17 часот;
 • Во с. Водоча собирот ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во училиштето , со почеток во 18 часот;
 • Во с. Баница собирот ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
 • Во с.Сачево собирот ќе се одржи на ден  11.2023 година во училиштето со почеток во 17 часот;
 • Во с. Дабиље собирот ќе се одржи на ден 09.11.2023 година во Домот на култура во с.Дабиље  со почеток во 18 часот;
 • Во с.Градско Балдовци собирот ќе се одржи на ден 09.11.2023 во училиштето со почеток во 19 часот;
 • Во с. Муртино собирот ќе се одржи на ден 13.11.2023 година во училиштето, со почеток во 17 часот;
 • Во с. Банско собирот ќе се одржи на ден 13.11.2023 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
 • Во с. Габрово собирот ќе се одржи на ден 13.11.2023 година во училиштето ,со почеток во 19 часот;
 • Во с. Свидовица собирот ќе се одржи на ден 14.11.2023 година училиштето, со почеток во 17 часот;
 • Во с. Куклиш собирот ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во Спортската сала во с.Куклиш, со почеток во 18 часот;
 • Во с. Костурино собирот ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во Дом на култура во с.Костурино, со почеток во 19  часот;
 • Во с. Рич собирот ќе се одржи на ден 15.11.2023 година во училиштето , со почеток во 17 часот;
 • Во с. Попчево собирот ќе се одржи на ден  11.2023 година во училиштето,  со почеток во 18 часот;
 • Во с. Раборци собирот ќе се одржи на ден 15.11.2023 година во училиштето, со почеток во 19 часот.
 • Во с. Добрејци собирот ќе се одржи на ден 16.11.2023 година во училиштето, со почеток во 17 часот;
 • Во с.Просениково собирот ќе се одржи на ден 16.11.2023 година во Пензионерскиот дом во село Просениково, со почеток во 19 часот;

 

Денот, часот и местото на одржување на јавните собири јавно ќе бидат објавени и во просториите на урбаните, односно месните заедници, на огласната табла во зградата на локалната самоуправа и на веб страната на општина Струмица.

 

 

                                                                                          Општина Струмица
                                                                                                     Секретар
                                                                                           Александар Оџаков