Планска програма за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.4 дел од Блок 33…

Планската програма може да ја  видите на следниов ЛИНК.