Планска програма за измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од Блок 5, УЕ 1 на град Струмица

Целата содржина на планската програма може да ја видите на следниов ЛИНК