ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА НОВОПЛАНИРАН СН10(20)KV ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД КП250 ДО КП409 ВО КО ВОДОЧА

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов – линк