Предлог проектна програма за изработка на урбанистички проект за инфраструктура за изградба на атмосверска канализациона мрежа и заштита од поплави за село Муртино

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.