Предлог проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Новопланиран СН 10(20)kv подземен кабелски вод на КП 914 во КО Баница до КП 1621 КО Водоча, Општина Струмица

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов ЛИНК