ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДБА СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО ЈАЧИНА ДО 2MW, НА КП213, КП214, КП215, КП233 И КП236 ВО КО ВОДОЧА, ОПШТИНА СТРУМИЦА

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов ЛИНК