ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП194, KП196, КО Водоча, И НА КП5109, И КП5103, КО Вељуса ВГР

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов – линк.