ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО НАМЕНА СТОВАРИШТА, СКЛАДОВИ И ОТПАДИ НА КП БР.1213, КО МУРТИНО ВОН ГРАД, ОПШТИНА СТРУМИЦА Т.бр.2467-1/23

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов ЛИНК