Проектна програма за урбанистички проект за изградба на објекти со намена станбени куќи во состав на селски стопански двор на КП бр.497, КО Просениково, општина Струмица

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.