ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2425/1 и други КО ДАБИЉЕ , Општина Струмица

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов ЛИНК