Проектна програма, Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, со намена Б5….

Проектната програма може да ја видите на следниов ЛИНК.