Ранг листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Надзорен Одбор на Јавното сообраќајно претпријатие ,,Струмица Транспорт,, Струмица

Почитувани,
Согласно член 7 став 1 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), најдобро рангирани кандидати за членови на Надзорниот Одбор  на ЈСП ,,Струмица Транспорт,, Струмица се:
1. Димитар Костуранов – вкупно 83 бода
2. Александар Муканов – вкупно 62 бода,
3. Бојан Данчев – вкупно 61 бод.