Ранг листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Надзорниот Одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица, по Јавен Повик бр.08-4723/1 од 01.06.2023 година

РАНГ ЛИСТА

на најдобро рангирани кандидати за членови на Надзорниот Одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица, по Јавен Повик бр.08-4723/1 од 01.06.2023 година

Почитувани,

Согласно член 7 став 1 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), најдобро рангиран кандидат за член на Надзорниот Одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица е:

      1. Славјана Михаиловиќ со вкупно 78 бодови

04.07.2023 година Комисија за селекција