Решение за свикување на дваесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на дваесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

               Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е
за свикување на дваесет и осмата седница  на
Советот на општина Струмица
 
                 Ја свикувам дваесет и осмата седница на Советот на општина Струмица за ден 27.09.2023 година (среда).
               Дваесет и осмата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица,со почеток во 12,00  часот.
               За работа на седницата предлагам:
I
               Усвојување на записниците од 26-та и 27-та седница на Советот на општина Струмица
II

 

Д н е в е н   р е д

 

 1. Предлог – Одлука за донесување на Локален еколошки акционен план за периодот 2024-2029 година на Општина Струмица;
 2. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Томе Димитриев од с.Баница;
 3. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Васиљ Гогов од с.Костурино;
 4. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 26, УЕ 9, Општина Струмица, со плански опфат ограничен со улиците „Маршал Тито“, „Ристоман Попчевски“ и „11ти Септември“ (Плански период 2023-2028 година);
 5. Предлог – Програма за   дополнување  на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2023 година;
 6. Решение за разрешување и именување на членови на Управен одбор на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица;
 7. Годишен план за вработување на Дом за деца и млади „Благој  Мучето” Струмица за 2024 година;
 8. Годишен план за вработување на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2024 година;
 9. Програма за работа на ЈСП „Струмица – Транспорт“ Струмица за 2023 година;
 10. Извештај за работа со финансиски извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 01 – 06 месец 2023 година;
 11. Годишен план за вработување на ЈПКД „Комуналец” Струмица за 2024 година;
 12. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец” Струмица за 2024 година;
 13. Барање  согласност  за прием на поголем број деца од капацитетот на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица;
 14. Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица за 2024 година;
 15. Извештај за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица за воспитната 2022/2023 година;
 16. Програма за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица за воспитната 2023/2024 година;
 17. Извештај од спроведена Самоевалуација на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за период од 2021 – 2023 година;
 18. Извештај за работа на СОУ „Јане Сандански”  Струмица во учебната 2022/2023 година;
 19. Предлог – Годишна програма за работа на СОУ „Јане Сандански”  Струмица во учебната 2023/2024 година;
 20. Извештај за работа на СОУУД „Димитар Влахов”  Струмица во учебната 2022/2023 година;
 21. Предлог – Годишна програма за работа на  СОУУД „Димитар Влахов”  Струмица во учебната 2023/2024 година;
 22. Извештај за работа на СОУ „Никола Карев”  Струмица во учебната 2022/2023 година;
 23. Предлог – Годишна програма за работа на  СОУ „Никола Карев”  Струмица во учебната 2023/2024 година;
 24. Советнички прашања.

 

                                                                       Совет на општина Струмица
         Претсeдател,
           Марjан Даскаловски