Решение за свикување на осумнаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на осумнаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08 – 10174 /1
22.12.2022 год.
С т р у м и ц а

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р е ш е н и е
за свикување на осумнаесеттата седница на
Советот на општина Струмица

Ја свикувам осумнаесеттата седница на Советот на општина Струмица за ден 29.12.2022 година (четврток).

Осумнаесеттата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 10,00 часот.

За работата на седницата предлагам:

Усвојување на записникот од 17-та седница на Советот на општина Струмица

 

Д н е в е н   р е д

 

1. Предлог-Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2023 година;
2. Предлог-Буџет на Општина Струмица за 2023 година;
3. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2023 година;
4. Предлог – Програма на општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2023 годинa;
5. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2023 година;
6. Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2023 година;
7. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2023 година;
8. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2023 година;
9. Предлог–Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2023 година;
10. Предлог-Програма за заштита од штетно дејство на водите за 2023 година;
11. Предлог – Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2023 година;
12. Предлог-Програма за одржување на јавната чистота во 2023 година;
13. Предлог- Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2023 година;
14. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2023 година;
15. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2023 година;
16. Предлог- Програма за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2023 година;
17. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2023 година;
18. Предлог – Програма за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2023 година;
19. Предлог – Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2023 година;
20. Предлог – Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2023 година;
21. Предлог-Програма на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2023 година;
22. Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Мaкeдонија на подрачјето на општина Струмица за 2023 година;
23. Предлог-Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2023 година во Општина Струмица;
24. Предлог – Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2023 годинa;
25. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2023 година;
26. Предлог – Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2023 година;
27. Извештај за 2022 година и Програма за Струмичкиот карневал – 2023 година;
28. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Добрина Костовска;
29. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното образование за 2023 година;
30. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средното образование за 2023 година;
31. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош на семејства со прваче на подрачјето на Општина Струмица во учебната 2023/2024 година;
32. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на Општина Струмица во 2023 година;
33. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патниците на подрачјето на општина Струмица;
34. Предлог – Oдлука за ослободување од плаќање надомест за престој на деца на самохрани родители во ЈОУДГ „Детска радост„ Струмица;
35. Предлог – Oдлука за ослободување од плаќање надомест за престој на деца на самохрани родители во ЈОУДГ „Виножито„ Струмица;
36. Предлог – Одлука за субвенционирање на сметките на гас за домаќинствата на подрачјето на Општина Струмица за 2023 година;
37. Предлог – Одлука за утврдување на висината на месечниот надоместок на членовите на управниот и надзорниот одбор на ЈП „Паркиралишта“ Струмица;
38. Предлог – Одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности за 2023 година;
39. Предлог – Одлука за утврдување Нацрт план за Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од Блок 33, У.Е.4 согласно ГУП за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2022-2027;
40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.2573 КО Банско-вонград;
41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.2552/1,КО Банско;
42. Предлог – Одлука за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр.1435 и дел од КП бр.1434, КО Струмица;
43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.2824, КО Куклиш-вонград;
44. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1/1, КО Банско-вонград;
45. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.6047, КО Вељуса;
46. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.2559/1 и КП бр.2560/1, КО Банско;
47. Предлог – Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП 309 кон ГП 307 и ГП 311, УБ 14, УЕ 2 Општина Струмица;
48. Предлог – Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на КП 2342/23 и КП 2342/24 КО Муртино вгр. во една градежна парцела со намена Г-2 лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија;
49. Предлог – Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП бр.1181 и КП бр.1183, согласно ДУП за Град Струмица Блок бр.18, КО Струмица, Општина Струмица;
50. Програма за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2023 година;
51. Програма за работа на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ за 2023 година;
52. Програма за хуман третман и благосостојба на бездомни кучиња на ЈПЗБК „Стационар – Лана“ Струмица за 2023 година;
53. Извештај за работењето на ЈПЗБК „Стационар-Лана„ Струмица за периодот од 01.04.2022 до 30.09.2022 година;
54. Програма за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица” за 2023 година;
55. Програма за работа на ЈПЕД „Струмица – Гас” за 2023 година;
56. Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица за 2023 година;
57. Програма за работа со финансиски план на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2023 година;
58. Одлука за утврдување на висина на бод за исплата на плата на вработените во ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
59. Програма за работа на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица за воспитната 2022/2023 година;
60. Предлог – Решение за дополнување на Решението за именување членови во Управниот одбор на ЈОУДГ „Виножито“ – Струмица;
61. Измена и дополнување на Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2023 година;
62. Предлог – Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица.

 

Совет на општина Струмица
Претсeдател,
Марjан Даскаловски