Решение за свикување на тринаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на тринаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-6752/1, 23.08.2022 год.

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Решение за свикување на тринаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Ја свикувам тринаесеттата седница на Советот на општина Струмица за ден 30.08.2022 година (вторник).

Тринаесеттата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 10,00 часот.

За работа на седницата предлагам:

I

Усвојување на записникот од 12-та седница на Советот на општина Струмица

II

Дневен ред

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2022 година;
2. Предлог – одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година;
3. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2022 година;
4. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година
5. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година
6. Предлог – Програма измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2022 година
7. Предлог – Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година
8. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година;
9. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година;
10. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година;
11. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година;
12. Предлог – Годишен план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2023 година;
13. Предлог-Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2023 година на Општина Струмица;
14. Предлог – одлука за доделување парична помош на Мите Ѓоргиев од Струмица;
15. Предлог – одлука за доделување парична помош на Трајко Ристов од Струмица;
16. Предлог – одлука за доделување парична помош на Трајко Чонев од Струмица;
17. Предлог – Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација – спојување на градежни парцели формирани од КП4223/1, КП4223/2 и КП4224, КО Струмица, во ДУП за Блок 19, Општина Струмица;
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.4578/1 и КП бр.4577, КО Струмица;
19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1059 и КП бр.1483/3, КО Градско Балдовци;
20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.971, КО Попчево;
21. Предлог – Одлука за утврдување на режим на сообраќај за велосипедска патека во град Струмица;
22. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет и сопствено учество на проект за “Изградба на Дом на Култура во с. Куклиш Струмица – Прва фаза“;
23. Предлог – Одлука за изготвување Извештај за успешноста на реализацијата на планот за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух (2019-2024);
24. Предлог –Одлука за отпочнување постапка за изготвување на нов Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) за периодот 2023-2029 за Општина Струмица;
25. Предлог – Одлука за јавна отчетност на инспекциските служби во рамки на Општина Струмица;
26. Статут на Јавната општинска установа за деца „Виножито“ – Струмица;
27. Правилник за внатрешна организација на работни места во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица;
28. Правилник за систематизација на работните места во во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица;
29. Извештај за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица за воспитната 2021/2022 година;
30. Програма за работа на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица за воспитната 2022/2023 година;
31. Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица за 2023 година;
32. Годишен план за вработување на ЛУБ „Благој Јанков Мучето” Струмица за 2023 година;
33. Извештај за работењето на ЈПЗБК Стационар – ЛАНА Струмица за период 01.04.2022 – 30.06.2022 година;
34. Годишен план за вработување на ПЗБК Стационар – ЛАНА Струмица за 2023 година;
35. Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПЗБК Стационар – ЛАНА Струмица за 2023 година;
36. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од I до VI месец 2022 година;
37. Годишен план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас„ Струмица за 2023 година;
38. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас” Струмица за 2023 година;
39. Извештај за работењето на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година;
40. Годишен план за вработување на ЈП „Паркиралишта„ Струмица за 2023 година;
41. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта” Струмица за 2023 година;
42. Одлука за промена на седиштето на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица;
43. Статут на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица;
44. Годишен план за вработување на ЈПКД „Комуналец„ Струмица за 2023 година;
45. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец” Струмица за 2023 година;
46. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“ Струмица;
47. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица;
48. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Никола Карев“ Струмица;
49. Предлог – Одлуки за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинските основни училишта од подрачјето на Општина Струмица (по добиено позитивно мислење);
50. Извештај за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2021/2022 година;
51. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2022/2023 година;
52. Извештај за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2021/2022 година;
53. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2022/2023 година;
54. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 2021/2022 година со извештај за самоевалуација;
55. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица, во учебната 2022/2023 година;
56. Извештај за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2021/2022 година;
57. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2022/2023 година;
58. Извештај за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 2021/2022 година;
59. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2022/2023 година;
60. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 2021/2022 година;
61. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2022/2023 година;
62. Извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2021/2022 година, со Извештај за самоевалуација;
63. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2022/2023 година,;
64. Извештај за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2021/2022 година, со Самоевалуација и Извештај за самоевалуација;
65. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2022/2023 година, со Развојна програма за 2022-2026 година;
66. Извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2021/2022 година;
67. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2022/2023 година;
68. Извештај за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 2021/2022 година, со Извештај за самоевалуација;
69. Предлог-Годишна програма за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица, во учебната 2022/2023 година;

70. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Видое Подгорец” Струмица, во учебната 2022/ 2023 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.

71. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Никола Вапцаров” Струмица, во учебната 2022/ 2023 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.

72. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Струмица , во учебната 2022/ 2023 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.

73. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Сандо Масев” Струмица, во учебната 2022/2023 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.

74. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2022/ 2023 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.

75. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2022/ 2023 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за кампување со учениците од шесто до деветто одделение;
д) Програма за зимување со учениците од шесто до деветто одделен
е)Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.

76. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2022/ 2023 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

77. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Герас Цунев” Просениково, во учебната 2022/ 2023 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение

78. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Гoце Делчев” Вељуса, во учебната 2022/ 2023 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од прво до деветто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

Совет на општина Струмица
Претсeдател,
Марjан Даскаловски