Решение за свикување на четириесет и првата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-6410/1, 05.11.2020 год.

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Решение за свикување четириесет и првата седница на Советот на општина Струмица

Ја свикувам четириесет и првата на Советот на општина Струмица за ден  12.11.2020  година ( четврток).

Четириесет и првата  седница  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата  го  предлагам  следниот :

Д н е в е н   р е д 

  1. Предлог – Решение за избор на командир на Полициската станица од општа надлежност во Струмица;
  2. Предлог – План на програмите за развој;
  3. Предлог-Одлука  за   измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за  2020 година;
  1. Предлог – Одлука за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на општина Струмица;
  2. Предлог – Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња;
  1. Предлог – Одлука  за донесување на Измена и дополнување  на Детален урбанистички план за дел од блок 37, УЕ 5,   во  град Струмица  (плански период  2019-2024);
  2. Програма за работа на Отворениот граѓански универзитет „Јоска Свештарот“ Струмица за 2021 година;
  3. Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за периодот од 01. 01.2020  до 30.09.2020 година;
  4. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2020 година; и
  5. Одлука за престанување на Одлуката за одобрување на бесплатно користење на резервирани паркинг места  од  ЈП „Паркиралишта-Струмица“.

Совет на општина Струмица

Претсeдател,

Марjан Даскаловски