Се одржа стручна расправа за Нацрт планот за Генералниот урбанистички план на град Струмица

Се одржа стручна расправа за Нацрт планот за Генералниот урбанистички план на град Струмица

По јавната расправа за Нацрт планот за Генералниот урбанистички план на град Струмица со плански период 2023-2033 година којашто се одржа на 6 ноември, денеска во Домот на АРМ се одржа стручна распрва по овој најважен урбанистички документ на Општината.

Како и на јавната така и на стручната расправа имаше голема заинтересираност од страна на стручната фела којашто потврди дека единствената тешка индустрија што ја има во Струмица е АД за неметали „Огражден“ и неопходно е во интерес на здравјето на граѓаните негово дислоцирање.

Целиот процес на носење на новиот Генерален урбанисти план на градот се одвива транспарентно и во согласност со законските прописи.

Според Софија Ристова Патрикова раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи, во следните 15 дена граѓаните и заинтересираните институции може да поднесуваат анкетни листови со забелешки и сугестии по однос на Нацрт планот, потоа стручната комисија ги разгледува и дава извештај до планерот за вградување на прифатените забелешки.