СООПШТЕНИЕ За организирање на ОПШТ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊ Е НА ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА за Нацрт план за Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2023-2033

Во прилог линк од документот стручна расправа ЛИНК

Во прилог линк од документот јавна расправа ЛИНК

Во прилог линк од документот одлука за ГУП ЛИНК

Во прилог линк од документот анкетен лист за ГУП ЛИНК