Соопштение за организирање на Стручна Расправа ГУП

Во прилог линк од соопштение за организирање на Стручна Расправа ЛИНК

Во прилог линк од анкетен лист ЛИНК

Во прилог линк од нацрт план ЛИНК