СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД

Целосната содржина на јавниот повик за организирање на јавен увид може да ја видите на следниов линк

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV подземен кабелски вод од КП 914 КО Баница до КП 1621 во КО Водоча ,Општина Струмица линк