СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД

Целосната содржина на јавниот повик за организирање на јавен увид може да ја видите на следниов линк

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 1113; КП 2223 и други КО СВИДОВИЦА , Општина Струмица  линк