Соопштение за организирање на јавен увид

Се организира јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Д3-Спорт и рекреација на зелени површини – Цивилно спортско стрелиште на делови од КП 1/1, КП 1/29, и КП 1/30 Ко Попчево вгр., општина Струмица.

  1. Соопштение – JavenUvid.pdf – ЛИНК
  2. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Д3 – Спорт и рекреација на зелени површини – Цивилно спортско стрелиште на делови од КП 1/1, КП 1/29, и КП 1/30 Ко Попчево вгр., општина Струмица – Стрелиште.pdf – ЛИНК