Урабнистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на KП 2093 и други КО ДАБИЉЕ, Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК