Урбанистичкиот проект за село- формирање на градежни парцели на дел од КП 3461 KO ДАБИЉЕ, Oпштина Струмица Tех број 03-48/2023

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК