Урбанистичкиот проект за село- формирање на градежна парцела на КП 4382-2 KO МУРТИНО , Oпштина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК