Урбанистичкиот проект за село- формирање на градежна парцела на КП 4571 KO Куклиш, Oпштина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк.