УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДБА СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО ЈАЧИНА ДО 2MW, НА КП213, КП214, КП215, КП233 И КП236 ВО КО ВОДОЧА (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)

Во прилог линк од документот урбанистички проект ЛИНК

Во прилог линк од соопштение за јавен увид ЛИНК