Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Д3- Спорт и рекреација на зелени површини- Цивилно спортско стрелиште на делови од КП 1/1, КП 1/29, и КП 1/30 Ко Попчево

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.