УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА СТОВАРИШТА, СКЛАДОВИ И ОТПАДИ НА КП бр.1213, КО МУРТИНО ВОНГРАД, ОПШТИНА СТРУМИЦА Т.бр.2467/23

Во прилог линк од документот урбанистички проект ЛИНК

Во прилог линк од соопштение за јавен увид ЛИНК