Урбанистички проект за инфраструктура за градба со намена Е 1.8 –трафостаница 10(20)/04 KV на КП 2134/1 (дел од ГП 16.8 ) КО Струмица со доводен 10(20) KV електричен кабел од постоечка ТС “Индустријал” на КП 2134/2 до новопланираната трафостаница , во Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК