УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ИНВЕСТИТОР: ТДА ТРЕЈД ДОО ТЕХНИЧКИ БРОЈ: 0801-04-10/22 ДАТУМ 12/2022 ИЗРАБОТКА: ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ БИТОЛА ГП 1.23 СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СОГЛАСНО ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК БР. 42, УЕ 5 ПО ГУП ЗА ГРАД СТРУМИЦА

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов линк