Урбанистички проект за разработка на КП 1537/1, КО Дабиља, општина Струмица со намена Г3-Индустрија за склопување финални производи

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.