УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО БАНИЦА ЗА РАЗРАБОТКА НА КП БР. 612/3дел и 612/4дел КО БАНИЦА ОПШТИНА СТРУМИЦА Т.бр.2464/23

Во прилог линк од документот ЛИНК