Урбанистички проект за село- за разработување на урбанистички план за село и формирање на градежна парцела на КП 1504 и други КО ВОДОЧА , Oпштина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК