Урбанистички проект за село за формирање градежна парцела со намена А1.5 – станбена куќа во состав на селскостопански двор на дел од КП бр. 2417, КО Банско вгр., општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК