Урбанистички проект за село за формирање градежна парцела со намена А1.5 – станбена куќа во состав на селско- стопански двор на дел од КП бр. 2424, КО Банско вгр., општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК