УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО-РАЗРАБОТКА НА КП БР.1879/2, КО СВИДОВИЦА, СОГЛАСНО ГРАДЕЖЕН ОПФАТ ЗА с.СВИДОВИЦА ОПШТИНА СТРУМИЦА Т.бр.2445/23

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК