УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО-РАЗРАБОТКА НА ДЕЛ ОД КП БР.2357, КО ДОБРЕЈЦИ ОПШТИНА СТРУМИЦА Т.бр.2311/21

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК