УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО, ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП2295/2, КО ДОБРЕЈЦИ

Во прилог линк од документот ЛИНК